Wednesday, Jul 24th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการและเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุ/คนพิการในตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวันศุกร์ ที่ 12 ก.ค.2567 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 28 พ.ค. 2567 นายธนกร  นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ใช้เวทีการประชุมสัญจรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือโอกาสชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการการจัดตั้งธนาคารขยะระดับชุมชน/หมู่บ้าน และมอบป้ายธนาคารขยะชุมชน พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน จำนวน 17 หมู่บ้าน ที่มีความพร้อมในการดำเนินตามโครงการดังกล่าว โดยมีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นพี่เลี้ยงใจการดำเนินกิจกรรม ?

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่  30 เมษายน 2567  ตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นำโดย นายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดชุดจิตอาสาฯ ร่วมกันก่อสร้างบ้านให้กับนางสาวกิมชาย  สังขบุตร  บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 11 บ้านโคกเขา กรณีถูกไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 20เมษายน 2567 เวลา 14.44 น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้นต่อไป ?

อ่านเพิ่มเติม...

นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้มอบหมายนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน และดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน  โดยในวันพฤหัสบดี  ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 หมู่ที่ 7 บ้านโคกเพชร และ หมู่ที่ 19 บ้านโนนพลอย ?

อ่านเพิ่มเติม...

6 มีนาคม 2567 นายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มอบหมายให้นางพรทิพย์  ชายสวัสดิ์ รองนายก อบต.เสม็ดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทยร่วมกับ มทบ.26โดยบูรณาการการดำเนินการร่วมกับกรมการปกครอง  กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการใช้ถังดับเพลิง และมอบถังดับเพลิง ให้กับผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4,5,6,10,12,14,15,18 ตำบลเสม็ด  ณ  ศาลาหมู่ที่ 15 บ้านสำโรง และ ศาลาหมู่ 5 บ้านระเบิกขาม  เพื่อใช้ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยง อัคคีภัย หรือจุดที่เหมาะสมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บุรีรัมย์เมืองสะอาด สู่ความรื่นรมย์ ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดเก็บขยะ ณ บริเวณถนนเส้นหลักหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่  12-15 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในวันที่  12 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  70 คนบรรยายหัวข้อ 1. กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     2. การป้องกันการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ                         และผลประโยชน์ส่วนรวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     3. การยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์และ               4. การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐวิทยากรโดย นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 3
You are here ข่าวกิจกรรม