Wednesday, Dec 06th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel
วันที่   27  พฤศจิกายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   โดยนายธนกร   นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลเสม็ด และผู้นำชุมชนทั้ง 19 ชุมชน  ร่วมกันจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566   ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในงานประกอบด้วยการประกวดกระทงสวยงามและขบวนแห่  การประกวดนาง นพมาศ ? ผลการประกวด กระทงสวยงานพร้อมขบวนแห่ รางวัลชนะเลิศ                               ได้แก่       กระทงที่ 3       (หมู่ที่  3,18) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1             ได้แก่       กระทงที่  5     (หมู่ที่  5,12) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2             ได้แก่       กระทง  ที่   4  (หมู่ที่  4,14) รางวัลชมเชย                                   จำนวน 6 กระทง                                                                                ผลการประกวดนางนพมาศ รางวัลชนะเลิศ                                ได้แก่          หมายเลข   8   (หมู่ที่  10,19)…

อ่านเพิ่มเติม...

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด บูรณาการร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์  วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและประชาชนตำบลเสม็ด ได้กำหนดจัดโครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566 ในระหว่างวันที่  29-30  ตุลาคม 2566  ณ บริเวณวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง และบริเวณบันไดขึ้นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าภูเขาไฟกระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น พิธีบวงสรวงก่อนพิธีกวนข้าวทิพย์และการประกวดข้าวทิพย์  เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบำรุงศาสนา  อนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและสังคมไทยต่อไป อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วันที่  4-11  ตุลาคม พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ณ  ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ 1-19  ตำบลเสม็ด จำนวน 19 หมู่บ้าน  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยนายธนกร  นวลพริ้ง  นายก อบต.เสม็ด, นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ และนางพะเยาว์  เสงี่ยมศักดิ์ รองนายก อบต.เสม็ด, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต., ปลัด อบต.เสม็ด, พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เสม็ด  และประชาชนในพื้นที่ตำบลเสม็ด เข้าร่วมการประชุมประชาคม รายละเอียดดังนี้ 1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม - ประชาชนในชุมชนเสนอปัญหา ความต้องการ แจ้งข้อมูลและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้  รวมทั้ง  ข้อเสนอแนะ   และแนวทางปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม จำนวน 584 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร อบต.เสม็ด 2) สมาชิก อบต. ตำบลเสม็ด หมู่ 1-19 3) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเสม็ด หมู่ 1-19 4) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.เสม็ด 3. ผลจากการมีส่วนร่วม ประชาชนที่เข้าร่วมการประชุมประชาคมเสนอปัญหา  ความต้องการ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.เสม็ด เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  นำข้อมูลมาจัดระบบบริการสาธารณะ ของ อบต.เสม็ด ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 1) สำนักปลัด อบต. สรุปปัญหาความต้องการของประชาน ที่ได้จากการจัดเวทีประชาคม…

อ่านเพิ่มเติม...

? นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน ตามกำหนดการดังนี้ วันที่  16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองขาย่างวันที่  18  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566   ณ วัดพระพุทธบาทเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์วันที่  22  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลวันที่  25  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2566ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านระเบิกขาม                 

อ่านเพิ่มเติม...

29สิงหาคม 2566 นายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมโรคก่อนการเกิดการระบาดและหลังการระบาดของโรคในสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น โรคลัมปีสกิน  โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวมในโคและกระบือฯลฯ  ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นการป้องกันอย่างยั่งยืนได้รับเกียรติจากผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. เกษตรกรหรือตัวแทนอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวฯ  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อ่านเพิ่มเติม...

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พร้อมด้วยนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด, นายจิระศักดิ์ ทรงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด, นายอำนวย ล้อมประโคน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร, นางจินดา ทรงรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด, นายบัวผัน เอียงทารัมย์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 บ้านโคกเพชร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้ดำเนินการฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียในคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566  นายธนกร นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   ได้ลงพื้นที่เพื่อให้แนวทางในการจัดการขยะบริเวณถนนเส้นศาลากลางและมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการเก็บขยะที่มีผู้นำมาทิ้งบริเวณไหล่ทางเพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของเส้นทางสัญจรในพื้นที่ตำบลเสม็ด  พร้อมติดป้ายประกาศห้ามทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก   นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ณ ลานด้านหน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของเสียอันตรายชุมชนที่รวบรวมในพื้นที่ตำบลเสม็ดส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายกธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  ตำบลเสม็ด ประจำปี 2566 พร้อมด้วย นางพรทิพย์ ชายสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด และนางภิรมย์รัตน์ เกียรติธนบดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม รพสต.บ้านหัววัว โดยมีนายอำนวย ล้อมประโคน  ประธานชมรมอสม.ตำบลเสม็ด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ และมอบนมจืดจำนวน 90 กล่องต่อหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย โดยมีเป้าหมายมอบนมจืดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลเสม็ดจำนวน 50 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด  กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอด ทรายอะเบท และดำเนินการพ่นหมอกควันซึ่งได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 1 จาก 5
You are here ข่าวกิจกรรม