Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย

6 มีนาคม 2567 นายธนกร  นวลพริ้ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มอบหมายให้นางพรทิพย์  ชายสวัสดิ์ รองนายก อบต.เสม็ด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เข้าร่วมโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้ง
ที่จะเกิดขึ้นปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทยร่วมกับ มทบ.26
โดยบูรณาการการดำเนินการ
ร่วมกับกรมการปกครอง  กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมการพัฒนาชุมชน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  การประปานครหลวง
และการประปาส่วนภูมิภาคและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

149579 149580
179716 179718
224426 224425
224427 224429
224432 224436
224439 224440
224443 224535
224540 224544


You are here Home