Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานส่วนตำบล
พนักงานครู อบต.
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่  12-15 มีนาคม 2567
ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

โดยทำการฝึกอบรมให้ความรู้ในวันที่  12 มีนาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน  70 คน
บรรยายหัวข้อ 1. กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     2. การป้องกันการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
                         และผลประโยชน์ส่วนรวมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
                     3. การยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
และ               4. การเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
วิทยากรโดย นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

img_5906 img_5915
img_5918 img_5922
img_5936 img_5955
img_5956 img_5980
img_5983 img_5992
img_6018 img_6035
img_6084 img_6094
img_6097 img_6111
img_6135 img_6142
img_6150 img_6164
img_6167 img_6172
img_6179 img_6180
img_6181 img_6184
img_6197 img_6199
img_6203 img_6212
img_6216 img_6226
img_6227 img_6228
img_6249 img_6253
img_6255 img_6256
img_6257 img_6258
You are here Home