Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567
ได้รับเกียรติจากท่านนายกธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางพะเยาว์ เสงี่ยมศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด นางสุรีย์พร พานนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน จำนวน 19 หมู่บ้าน และได้รับเกียรติจากหน่วยงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  จำนวน  60  คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า  รู้จักวิธีการป้องกันตนเองและสัตว์ให้ปลอดภัยจากโรค ตลอดจนให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป487188 487191
487192 487193
487194 487195
487197 487198
487197 487198
487199 487200
487202 487203
487204 487205
You are here Home