Wednesday, Jul 24th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการมอบนมจืด

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต  ตำบลเสม็ด ปี 2566 โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเสม็ด
สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
มีสติปัญญาและศักยภาพที่ดีในช่วง 1000 วันแรกของชีวิต และบูรณาการงานและสร้างความร่วมมือจากครอบครัว
ภาคีเครือข่ายและองค์กรต่างๆในการพัฒนาสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์และเด็กอายุ 0-5 ปี ผ่านกิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงที่เตรียมความพร้อมต้องการมีบุตร จำนวน 50 คน
ในวันที่ 8 สิงหาคม 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ และกิจกรรมการส่งเสริมภาวะโภชนาการ คณะกรรมการชมรมอาสมัครสาธารณสุขตำบลเสม็ด
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการมอบนมจืดแล้ว  จำนวน  46 คนๆละ 90 กล่อง ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 8 กันยายน 2566

???? แจ้งความประสงค์ขอรับมอบนมจืดได้อีก 4 ราย เฉพาะหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น

404096You are here Home