Saturday, May 18th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด

ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566
นายธนกร นวลพริ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด  กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและหยอด ทรายอะเบท
และดำเนินการพ่นหมอกควันซึ่งได้รับรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว
เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ด


s__38354967 s__38354969
s__38354970 s__38354971
s__38354972 s__38354973
s__38354974 s__38354975
s__38354976 s__38354977
s__38354980
You are here Home