Thursday, Sep 21st

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

การประชุมประชาคมท้องถิ่น

การประชุมประชาคมท้องถิ่น 

วันที่  19  มิถุนายน พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชน ตัวแทนประชาชน ตัวแทนผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย  ผอ.รพสต.บ้านหัววัว  ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นที่ทั้ง 5 โรงเรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ปลัด อบตเสม็ด  หัวหน้าส่วนราชการภายใน อบต.เสม็ด ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง  เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน  และโครงการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดดังนี้

1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม

- การร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566  เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการประชาคมหมู่บ้าน โครงการจากแผนชุมชน นโยบายรัฐบาลและนโยบายของผู้บริหาร

2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม จำนวน 64 คน ประกอบด้วย

1) คณะกรรมการพัฒนา อบต.เสม็ด

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.เสม็ด

3) สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ได้แก่ สมาชิกสภา อบต.เสม็ด กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัววัว ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลเสม็ด อสม. อปพร. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลเสม็ด

4) หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

3. ผลจากการมีส่วนร่วม

- ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบโครงการตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

1) นำข้อมูลโครงการที่ได้จากการรับฟังความความคิดเห็นของประชาชนจากการประชุมประชาคมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และประกาศใช้แผนฯ

2) นำโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของประชาชน

3) เผยแพร่การประชุมประชาคมผ่านทางเว็ปไซต์หลักของ อบต.เสม็ด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

?

messageimage_1688013642537 messageimage_1688013665768
messageimage_1688013683088 messageimage_1688013706519
messageimage_1688013725527 messageimage_1688013762969
messageimage_1688013779184 messageimage_1688013849262
messageimage_1688013797481 messageimage_1688013863172


You are here Home