Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก(เซราะแอง)

?

                                                 Smile Smile ตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำ (เซราะแอง)SmileSmile
                      จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก  ในการเพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ OTOP /ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีบุรีรัมย์  เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และรองรับการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวบุรีรัมย์  265 วัน (BURIRAM LIFESTYLE) พร้อมทั้งได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดำเินนการจัดตลาดถนนคนเดินอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก(เซราะแอง) ณ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก) หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านบัว  อำเภอเมอืงบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยเริ่มเปิด ให้บริการตั้งแต่ วันศุกร์ที่  4 มีนาคม  2565 โดยจะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และผู้สัญจร ที่ผ่านไปมา ในท้องที่
ได้มาใช้บริการ ทุกวันศุกร์  เสาร์ และอาทิตย์ ของ สัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.00 - 21.00 น.

34210 34379
44203 61811
83418 83464
107116 118120
120544 120546
120548 120560
120561 120562
120565 120566
120567 120569
123494 123495
131720 131879
131905 132035
162353 166746
479516 298643

?

?

You are here Home