Thursday, Sep 21st

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

สำนักปลัด

267201

นายจำนง   ตั้งวงศ์เจริญกิจ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
084-4112789


image003

นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด

089-8464675

   


roong

นางรุ่งทิพย์ สครรัมย์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

081-9667972

picture 00011

นางสาวสิริกาญจน์   สมรูป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

jeaw

นางวสิราภา   ไชยโอช
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

boonjan

นางบุญจันทร์   วรรณทะมาศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

nattanicha

นางสาวณัฐนิชา   พันธ์มหา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

92789

นายโกสินทร์   กุลโฮง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

picture1

นายสุชาติ   นวลพริ้ง
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

10942

นางพัชรินทร์   จิตดี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายกวิน   นิธิกุล
นิติกรปฏิบัติการ

                             picture 0104

                นายประพจน์   เรืองประโคน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

napon

นายณพล   พานิชชา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                                   apiwat                               

                          นายอภิวัฒน์  สายยศ

           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

  dol

นายนพดล  สิมลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

           

att

นายอัศวเทพ   เรืองไพศาล
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

image016

นายณัฐวุฒิ    พูนสวัสดิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนำชัย   อินพิทักษ์
ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

worravoot

นายวรวุธ  โกรัมย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

                                       

                                 

                                               

                                  

                                   

-ว่าง-
ภารโรง

wittaya

นายวิทยา   สายสว่าง
คนงานทั่วไป

                    

picture 0015

นายรุงนภา   นาคี

พนักงานขับรถยนต์

?You are here Home