Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

รายชื่อหมู่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านเสม็ด

นายจิรศักดิ์   ทรงรัมย์

2

บ้านโคกเพชร

นายอำนวย  ล้อมประโคน

3

บ้านเย้ยสะแก

นายเชิดชัย  โกติรัมย์

4 

บ้านหัววัว

กำนัน  กนกศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์

5 

บ้านระเบิกขาม

นายวีระพงษ์   แลเพลิน

6 

บ้านหนองขาย่าง

นายธเนศ   อาบรัมย์

7

บ้านโคกเพชร

นายวสันต์  รักษา

8 

บ้านข่า

นายตี๋น้อย   วารัมย์

9 

บ้านโคกใหญ่

นายสุวโรจน์   เศรษฐชัยธีรกุล

10 

บ้านโคกหัวช้าง

นายเรืองเดช  ศิลากุล

11 

บ้านโคกเขา

นายวิทูร   นาคพุ่ม

12 

บ้านโคกตูม

นายระพิน  นวลพริ้ง

13

บ้านเขากระโดง

นางคำเปียง   ขจีฟ้า

14 

บ้านสนวน

นายทวีชัย   แก้วศรีใส

15 

บ้านสำโรง

นายชัยยศ  ทองคำ

16 

บ้านศิลาทอง

นายแหลม   ขนัยรัมย์

17 

บ้านไทยพัฒนา

นายจักรี  ศรีอุไร

18

บ้านเย้ยสะแก

นายชูศักดิ์  ไชยศรีรัมย์

19 

บ้านโนนพลอย

นายธนวัฒน์   ศิรทรัพย์ทวี

You are here Home