Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

อำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

1. พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)

2. มีหน้าที่ต้องทําตามมาตรา 67 ดังนี้

            1. จัดให้มีและบํารุงทางน้ำและทางบก

            2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

            3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

            4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

            5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

            6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ

            7. คุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

            9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย

3. มีหน้าที่ที่อาจทํากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้

            1. ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

             2. ให้มีและบํารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

             3. ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา

             4. ให้มีและบํารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

              5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์

              6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว

              7. บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

              8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

              9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.

              10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

              11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์

              12. การท่องเที่ยว

              13. การผังเมือง 

อํานาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542

กําหนดให้ อบต.มี อํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้ 

                 1. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

                 2. การจัดให้มี และบํารุงรักษาทางบกทางน้ํา และทางระบายน้ํา

                 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

                 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ

                 5. การสาธารณูปการ

                 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ

                 7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

                 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว

                 9. การจัดการศึกษา

                 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                  11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

                  12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                  13. การจัดให้มี และบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                  14. การส่งเสริมด้านกีฬา

                  15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                  16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

                  17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

                  18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

                  19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

                  20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน

                  21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

                  22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์

                  23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยั โรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ

                  24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  25. การผังเมือง

                  26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร

                  27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ

                  28. การควบคุมอาคาร

                  29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                  30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

                  31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกําหนด อบต.มีความสําคัญอย่างไร

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีความสําคัญต่อชุมชน (หมู่บ้าน/ตําบล)ดังนี้

1.เป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พัฒนาตําบล ให้เจริญก้าวหน้าทั้งด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม

2.เป็นหน่วยประสานทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยราชการ และหน่วยเอกชนอื่น ๆ

3.เป็นเวทีประชาธิปไตยของประชาชนในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น(สมาชิกสภา อบต.) เขาไปมีส่วนร่วมใน

การ ตัดสินใจใช้งบประมาณ รายได้ ทรัพย์สินและระดมทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถนิ่ ให้ทํางานเพื่อท้องถิ่นของตนก่อให้เกิดการจ้างงานขึ้นในท้องถิ่น เช่น

สมาชิกสภา อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต.

5.ส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตรวจสอบการทํางานและใช้สิทธิ

ถอดถอน ผู้แทนของตน(สมาชิกสภา)ที่ไม่ทํางานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

?

โครงสร้างอบต.ประกอบด้วย

1.ฝ่ายนิติบัญญัติ  (ประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิก อบต.(วาระคราวละสี่ปี))

2.ฝ่ายบริหาร (นายก อบต. รองนายก อบต.และเลขานุการนายก อบต.)

?

สมาชิก อบต. มีหน้าที่

1. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล

2. ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับตําบล / ร่างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปี

3. ควบคุมการทํางานของคณะผู้บริหาร

4. เข้าร่วมประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม

คณะผู้บริหาร อบต. (นายก อบต. และรองนายก อบต.) มีหน้าที่

1. บริหารงานของอบต. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

2. จัดทําแผนพัฒนาตําบลและข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีเสนอต่อสภาอบต.

3. รายงานผลการทํางาน และการใช้เงินสภา อบต. ทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ทางราชการมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับสภา อบต. ตามสมัยประชุม

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล (ส.อบต.)

          ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นผู้ที่จะต้องตรา "ข้อบังคับตําบล"ออกมาใช้ในการดูแลสวัสดิการ ตลอดจน "ทุกข์"และ" สุข" ของประชาชนรวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล   ดังนั้นจึงต้อง เป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยที่ต้องเผยแพร่และปลูกฝังแนวคิดประชาธิปไตย ไปยังประชาชนในตําบล

?

แนวทางปฏิบัติในด้านบทบาทและหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ มีดังนี้

1. ต้องยึดมั่นในกติกาประชาธิปไตย เช่น การเลือกตั้งดดยเสรี การใช้สิทธิคัดค้าน การโต้แย้ง การแสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง การยอมรับและเคารพสิทธิของผู้อื่นการยอมรับความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย ฯลฯ

2. ต้องมีวิถีการดําเนินชีวิตและบุคลิกลักษณะที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง ฟัง เคารพ ในเหตุผล

ประชาชนในเขตอบต. มีสิทธิและหน้าที่ดังนี้

1. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.

2. ถอดถอนสมาชิกหรือผู้บริหาร อบต.

3. เสนอให้ออกข้อบังคับตําบล

4. แสดงเจตนารมณ์ในการรวม อบต.

5. เข้าฟังการประชุมสภา อบต.

6. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการซื้อ การจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษของ อบต. อย่างน้อยคณะละ 2 คน

7.มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.

8. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับตําบล

9. เสียภาษีแก่ อบต.

10. สนับสนุนและร่วมกิจกรรมกับ อบต.

11. ติดตามและดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.

12. ร่วมกันเสริมสร้างชุมชน และประชาคมหมู่บ้าน ของตนให้เข้มแข็ง

13. ได้รับบริการสาธารณะ และการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข จาก อบต. ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.

?

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ   ข้อบัญญัติ   และแผนพัฒนาตำบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เพื่อเสนอให้สภาองค์
การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
4.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
คณะผู้บริหารจะควบคุมการบริหารงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประกอบด้วย
                  1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                  2.  กองคลัง
                  3.  กองช่าง
                  4.  กองการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
                  5.  กองสวัสดิการสังคม
                  6.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      
            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ    งานสารบรรณ    การจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล    การทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร   การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง    บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง    การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด    การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ   และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5   ส่วน     คือ
     1.1   งานบริหารงานทั่วไป      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.1.1    งานสารบรรณ
                1.1.2    งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                1.1.3    งานบริหารงานบุคคลบริหารและพนักงานส่วนตำบล
                1.1.4    งานเลือกตั้ง
                1.1.5    งานรัฐพิธี
                1.1.6    งานการประชุม
      1.2   งานนโยบายและแผน     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.2.1     งานวิชาการ
                1.2.2     งานงบประมาณ
                1.2.3     งานประชาสัมพันธ์
                1.2.4     งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
                1.2.5    งานงานระเบียบข้อบังคับ
                1.2.6    งานประชุม
                1.2.7 งานอำนวยการและประสานงาน
       1.3  งานกฏหมายและคดี     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.3.1    งานกฏหมายและนิติกรรม
                1.3.2    งานคดีและศาลปกครอง 
                1.3.3    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

       1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    1.4.1    งานการอำนวยการ
                    1.4.2    งานการช่วยเหลือฟื้นฟู 
                    1.4.3    งานการป้องกัน ? การกู้ภัย
       1.5  งานส่งเสริมการเกษตร    รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                      1.5.1    งานการเพาะปลูก
                      1.5.2    งานการบำรุงดิน
                      1.5.3    งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่กองคลัง

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ ? จ่ายเงินทุกประเภทงานที่ เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน    การเก็บรักษาเงิน   การนำส่งเงิน    การฝากเงิน   และการตรวจเงิน   รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ    การเบิกตัดปี    การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   การหักภาษี   การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล   การยืมเงินทดรองราชการ    การรายงานงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ   จังหวัด  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ     การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล    การเร่งรัดจัดเก็บรายได้   การพัฒนารายได้   การออกใบรับอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   ส่วน      คือ 

 2.1   งานการเงิน      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.1.1  งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
                   2.1.2   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                   2.1.3   งานการเก็บรักษาเงิน    
2.2   งานบัญชี      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.2.1   งานการบัญชี
                   2.2.2   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
                   2.1.3   งานงบการเงินและงบทดลอง
                   2.1.4   งานงบแสดงฐานะการเงิน
2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.3.1   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                   2.3.2   งานการพัฒนาจัดเก็บรายได้
                   2.3.3   งานการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
                              - อากรฆ่าสัตว์ 
                              - ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
                              - ใบขออนุญาตกำจัด ปฏิกูล 
                              - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
                              - ภาษีป้าย  
                              - ภาษีบำรุงท้องที่ 
                 2.3.4   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดภาษี
2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                2.4.1   งานคุมทะเบียนทรัพย์สิน               
               2.4.2   งานการพัสดุ 
               2.4.3   งานทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

หน้าที่กองช่าง

              มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล   การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล    งานบำรุง   ซ่อมแซม   และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล    การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร   การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   ส่วน    คือ
3.1  งานก่อสร้าง      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.1.1  งานก่อสร้างและบูรณะถนน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5, ซ่อมแซมถนน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 , สร้างรั้ว อบต. เป็นต้น
              3.1.2  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
              3.1.3  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.2.1   งานออกแบบและบริการข้อมูล
              3.2.2   งานควบคุมอาคาร
              3.2.3   งานประเมินราคา
3.3   งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.3.1   งานสำรวจและทำแผนที่ภาษี
              3.3.2   งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
              3.3.3   งานจัดตกแต่งสถานที่

หน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ    รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1   งานการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
4.2    งานศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณี  เช่น ประเพณีลอยกระทง  แห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นต้น
4.3    งานนันทนาการ   กีฬา เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

หน้าที่กองสวัสดิการและสังคม

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
5.1    งานการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
5.2    งานการสังคมสงเคราะห์  ได้แก่ เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์
5.3    งานการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านต่าง ๆ 

หน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    รับผิดชอบเกี่ยวกับ

6.1   งานการอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.2   งานการส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุข
6.3   งานการรักษาความสะอาด

You are here Home