Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น


strategy1_13  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1) ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ท่อระบายน้ำ

2) ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า

3) ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทางและป้ายหมู่บ้าน

4) การขยายเขตประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน

5) การพัฒนาแหล่งน้ำ


strategy1_13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

1) พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี

3) นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แก้ไขปัญหาความยากจน

4) ส่งเสริมการกระจายรายได้

strategy1_13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมส่งเสริมสาธารณสุขและความเข้มแข็งของชุมชน
 

1) สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

2) เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

3) การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

4) การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม

5) ป้องกันและควบคุมโรค

6) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

7) ป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย

strategy1_13  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งท่องเที่ยว

1) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและสนับสนุนทักษะการเรียนรู้

2) ส่งเสริมภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน

3) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาก่อนปฐมวัย

4) ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว


strategy1_13  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1) ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น

2) ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

4) ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

strategy1_13  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

1) สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

3) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง

4) การปกป้องดูแลที่สาธารณะ

You are here Home