Thursday, Jun 13th

Last update12:59:56 AM GMT

Font Size

Cpanel

หัตถกรรม

เครื่องหนัง

งานตัดเย็บหนัง เป็นงานฝีมือ และเป็นงานอาชีพที่เป็นที่ยอมรับในชนบท เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน  ดังนั้น อบต.เสม็ด   ร่วมกับ มทบ.26  ซึ่งเป็น ชุมชน หมู่ที่ 13 ของตำบลเสม็ด  ได้จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเย็บรองเท้าหนัง ให้กับ กำลังพล มทบ.26 โดยมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอบรมและการฝึกอาชีพตามความ เพื่อพัฒนารายได้ของกำลังพล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชานาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพรวมถึงเพื่อสร้างรายได้และสร้างประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ หลังจากปลดประจำการ และกลับสู่ภูมิลำเนาการทอเสื่อกก

1. สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่มีในท้องถิ่น

2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

3. การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

?

กิจกรรม

นางสุเพียบ  รักษา  อาศัยอยู่ บ้านเลขที่ 238 หมู่ที่ 15 ต.เสม็ด มีความรู้ด้านการทำเตียงนอน ด้วยมือ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จึงอยากสืบสานภูมิปัญญาชาวบ้านไว้ให้ลูกหลาน และผู้ที่ต้องการมีรายได้ มาฝึกอาชีพ ไว้ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และชุมชน

You are here Home