:: ข้อมูลทั่วไป ::
    ประวัติ
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  แนวทางการพัฒนา/นโยบาย
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/ยุทธศาสตร์
  โครงสร้างองค์กร
  อำนาจหน้าที่
  ขั้นตอนการเสียภาษี
  คู่มือประชาชน
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต
  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
  แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
  แผนอัตรากำลัง
  เพจองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
  รายงานการติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
  ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงาน
  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (2561-2563)
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพึงตำบลเสม็ด
  จดหมายข่าว
  ลานกีฬา
  ข้อมูลพื้นฐาน
  สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์
  กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
 
   
:: งานประเพณี ::
    วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโรหณะ
  ประเพณีขึ้นเขากระโดง
   
:: บุคลากร ::
    กองคลัง
  สำนักปลัด
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสวัสดิการและสังคม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
   
:: แผนงาน ::
    รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
  คู่มือปฏิบัติงาน
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  แผนดำเนินงานประจำปี
  สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน
  แผนการจัดหาพัสดุ
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือน
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ
  ข้อบัญญัติ
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  ประกาศมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตน/ผลประโยชน์ทับซ้อนและการรับสินบน
  ประกาศมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   
::ผู้นำท้องถิ่น::
    ส.อบต.
  ผู้ใหญ่บ้าน
  ฝ่ายบริหาร
   
 
คลิกเพื่อดูรายการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมมอบป้ายธนาคารขยะชุมชน    เปิดอ่านแล้ว 8 ครั้ง
  กิจกรรมจิตอาสาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจทางหลวงบุรีรัมย์    เปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง
  แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    เปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง
  โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นปรากฎการณ์เอลนีโญและการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของประเทศไทย    เปิดอ่านแล้ว 24 ครั้ง
  มอบถังดับเพลิง ให้กับผู้นำหมู่บ้าน    เปิดอ่านแล้ว 26 ครั้ง
  องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บุรีรัมย์เมืองสะอาด สู่ความรื่นรมย์    เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์เพื่อควบคุมและป้องกันัโรคสัตว์    เปิดอ่านแล้ว 29 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมการผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา    เปิดอ่านแล้ว 27 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    เปิดอ่านแล้ว 169 ครั้ง
  ดำเนินการสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน ตามแบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน    เปิดอ่านแล้ว 39 ครั้ง
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567    เปิดอ่านแล้ว 50 ครั้ง
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสม็ดคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567    เปิดอ่านแล้ว 38 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมการผูกผ้าประดับและจัดดอกไม้ในงานพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    เปิดอ่านแล้ว 30 ครั้ง
  กิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี 2567    เปิดอ่านแล้ว 50 ครั้ง
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567    เปิดอ่านแล้ว 45 ครั้ง
  มหัศจรรย์ 1000 วัน plus สู่ 2500 วัน    เปิดอ่านแล้ว 99 ครั้ง
  โครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 37 ครั้ง
  โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 60 ครั้ง
  โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    เปิดอ่านแล้ว 59 ครั้ง
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพตำบลเสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    เปิดอ่านแล้ว 50 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคระบาดสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566    เปิดอ่านแล้ว 57 ครั้ง
  การฉีดพ่นจุลินทรีย์บำบัดน้ำเน่าเสียในคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 38 ครั้ง
  การจัดการขยะศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์    เปิดอ่านแล้ว 45 ครั้ง
  กิจกรรมบุรีรัมย์ร่วมใจ กำจัดของเสียอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ    เปิดอ่านแล้ว 53 ครั้ง
  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต ตำบลเสม็ด ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 53 ครั้ง
  การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 53 ครั้ง
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 42 ครั้ง
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 65 ครั้ง
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น    เปิดอ่านแล้ว 57 ครั้ง
  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเสม็ดคัพ ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566    เปิดอ่านแล้ว 73 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 427 ครั้ง
  กิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2566    เปิดอ่านแล้ว 114 ครั้ง
  กิจกรรมลอยกระทงประจำปี 2565    เปิดอ่านแล้ว 123 ครั้ง
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น    เปิดอ่านแล้ว 139 ครั้ง
  โครงการประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2565    เปิดอ่านแล้ว 120 ครั้ง
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565    เปิดอ่านแล้ว 144 ครั้ง
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ    เปิดอ่านแล้ว 131 ครั้ง
  กิจกรรมก่อปราสาททราย    เปิดอ่านแล้ว 193 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลเพื่อมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ    เปิดอ่านแล้ว 218 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.เสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 230 ครั้ง
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดครั้งแรก    เปิดอ่านแล้ว 275 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมมาราธอนประจำปี2565    เปิดอ่านแล้ว 359 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2564    เปิดอ่านแล้ว 287 ครั้ง
  ภาพบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้ง นายก.อบต. และ ส.อบต. ตำบลเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 276 ครั้ง
  สถานที่กักกันตัว(State Quarantine/Alternative State Quarantine/Local Quarantine)    เปิดอ่านแล้ว 420 ครั้ง
  กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนและอาสาสมัครในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564    เปิดอ่านแล้ว 318 ครั้ง
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต    เปิดอ่านแล้ว 270 ครั้ง
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น    เปิดอ่านแล้ว 290 ครั้ง
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564    เปิดอ่านแล้ว 285 ครั้ง
  อบต.เสม็ดร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอนประจำปี 2564    เปิดอ่านแล้ว 479 ครั้ง
  กิจกรรมร่วมจิตอาสาพระราชทานจังหวัดบุรัมย์ เป็นจังหวัดนำร่อง    เปิดอ่านแล้ว 266 ครั้ง
  ร่วมกิจกรรม โครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง    เปิดอ่านแล้ว 287 ครั้ง
  ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาฯ -กิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์    เปิดอ่านแล้ว 252 ครั้ง
  กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ร่วมกับ มทบ.26    เปิดอ่านแล้ว 245 ครั้ง
  งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี2563    เปิดอ่านแล้ว 321 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนทีองถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด ประจำปี 2563    เปิดอ่านแล้ว 258 ครั้ง
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ    เปิดอ่านแล้ว 330 ครั้ง
  ให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์    เปิดอ่านแล้ว 246 ครั้ง
  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกในครัวเรือนและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด    เปิดอ่านแล้ว 251 ครั้ง
  องค์การบริหารส่วนำบลเสม็ดร่วมเฝ้ารับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี    เปิดอ่านแล้ว 233 ครั้ง
  พิธีมอบกล้าพันธุ์ไม้    เปิดอ่านแล้ว 238 ครั้ง
  กิจกรรมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี    เปิดอ่านแล้ว 295 ครั้ง
  งานวันเด็กประจำปี2563    เปิดอ่านแล้ว 302 ครั้ง
  ประกาศคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 728 ครั้ง
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เปิดอ่านแล้ว 705 ครั้ง
  ภาพกิจกรรมงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2562    เปิดอ่านแล้ว 377 ครั้ง
  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดประจำปีงบประมาณ 2562    เปิดอ่านแล้ว 891 ครั้ง
  ยกเลิกประกาศรับสมัครพนักงานจ้างของ อบต.เสม็ดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เปิดอ่านแล้ว 601 ครั้ง
  ประกาศอบต.เสม็ดเรื่องรับสมัครพนักงานจ้างของ อบต.เสม็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    เปิดอ่านแล้ว 457 ครั้ง
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ    เปิดอ่านแล้ว 672 ครั้ง
  โครงการปกป้องสถานบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562    เปิดอ่านแล้ว 1127 ครั้ง
  โครงการให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา    เปิดอ่านแล้ว 629 ครั้ง
  กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562    เปิดอ่านแล้ว 441 ครั้ง
  โครงการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะ    เปิดอ่านแล้ว 634 ครั้ง
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี 2561    เปิดอ่านแล้ว 519 ครั้ง
  โครงการท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"    เปิดอ่านแล้ว 1071 ครั้ง
  กีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561    เปิดอ่านแล้ว 529 ครั้ง
  โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยภายในหน่วยงาน    เปิดอ่านแล้ว 904 ครั้ง
  ภาพงานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2560    เปิดอ่านแล้ว 975 ครั้ง
  โครงการ " พยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์พระราชินี "    เปิดอ่านแล้ว 900 ครั้ง
  โครงการปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ    เปิดอ่านแล้ว 884 ครั้ง
  กิจกรรม แสดงเจตจำนงการบริหารด้วยความสุจริต    เปิดอ่านแล้ว 893 ครั้ง
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "กิจกรรมปั่้นจักรยาน ปล่อยพันธุ์ปลา และปลูกต้นไม้"    เปิดอ่านแล้ว 997 ครั้ง
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรฯประจำปี 2560    เปิดอ่านแล้ว 614 ครั้ง
  กิจกรรมวัน อปพร.ประจำปี 2560    เปิดอ่านแล้ว 923 ครั้ง
  โครงการอบรมและรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ    เปิดอ่านแล้ว 914 ครั้ง
  งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2559    เปิดอ่านแล้ว 962 ครั้ง
  โครงการจัดตั้งกองทุนคัดแยกขยะ หมู่ที่ 10    เปิดอ่านแล้ว 1037 ครั้ง
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสำหรับการท่องเที่ยว ประจำปี 2559    เปิดอ่านแล้ว 1018 ครั้ง
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เสม็ดคัพ"ประจำปี 2559    เปิดอ่านแล้ว 914 ครั้ง
  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2559    เปิดอ่านแล้ว 957 ครั้ง
  มหกรรมการแข่งขันจักรยานร่วมปั่นสร้างประวัติศาสตร์ เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาเมืองแปะ(บุรีรัมย์)ครบ 240 ปี    เปิดอ่านแล้ว 955 ครั้ง
  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง    เปิดอ่านแล้ว 947 ครั้ง
  โคงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร    เปิดอ่านแล้ว 770 ครั้ง
  กิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2559    เปิดอ่านแล้ว 783 ครั้ง
  งานประเพณีกวนข้าวทิพย์-ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2558    เปิดอ่านแล้ว 1027 ครั้ง
  ต้อนรับคณะ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14    เปิดอ่านแล้ว 709 ครั้ง
  รับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก    เปิดอ่านแล้ว 770 ครั้ง
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน    เปิดอ่านแล้ว 781 ครั้ง
  งานกีฬาต้านยาเสพติด "เสม็ดคัพ " ครั้งที่ 8 ประจำปี 2558    เปิดอ่านแล้ว 743 ครั้ง
  ติดตามและประเมินผล การขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี    เปิดอ่านแล้ว 748 ครั้ง
  ภาพประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561    เปิดอ่านแล้ว 715 ครั้ง
  อบต.เสม็ด ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558    เปิดอ่านแล้ว 749 ครั้ง
  การสัมมนาแสดงความคิดเห็นในการปฏิรูปประเทศ    เปิดอ่านแล้ว 742 ครั้ง
  อบต.เสม็ดร่วมกับโรงเรียนในเขตจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2558    เปิดอ่านแล้ว 683 ครั้ง
  โครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้างของอบต.เสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 675 ครั้ง
  โครงการปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูป    เปิดอ่านแล้ว 936 ครั้ง
  ประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวโลหะนะ    เปิดอ่านแล้ว 918 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านพนักงานจ้างตามภารกิจ    เปิดอ่านแล้ว 951 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก.และ ภาค ข. พนักงานจ้างตามภารกิจ    เปิดอ่านแล้ว 1004 ครั้ง
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ    เปิดอ่านแล้ว 995 ครั้ง
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    เปิดอ่านแล้ว 1083 ครั้ง
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด    เปิดอ่านแล้ว 985 ครั้ง
  ประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง    เปิดอ่านแล้ว 959 ครั้ง
  วันผู้สูงอายุ    เปิดอ่านแล้ว 976 ครั้ง
 

 
ระบบสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด