Monday, Mar 08th

Last update01:43:22 AM GMT

Font Size

Cpanel

งานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

การกำหนดสมัยประชุม

                  ประจำปี พ.ศ. 2562

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2562

                  ประจำปี พ.ศ. 2563

                                    ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภา

                  ปี พ.ศ. 2562

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (15 สิงหาคม 2562)

                                    รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (22 สิงหาคม 2562)

                  ปี พ.ศ. 2563

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1  (24 กุมภาพันธ์ 2563)

                                     รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 2 (30 เมษายน 2563)

You are here Home