วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 12:46 น.

โครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 13