วันศุกร์ที่ 02 มิถุนายน 2017 เวลา 10:11 น.

บันทึกขออนุมัติใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560