วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 15:15 น.

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 17