วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 15:05 น.

ก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16-11