วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 14:55 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด คสล หมู่ 14