วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 เวลา 14:29 น.

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดบ้านเสม็ด หมู่ที่ 1