วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:30 น.

สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนพลอย ม.19