การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

?

การประกาศเจตจำนงสุจริตในการต่อต้านทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์

?

เอกสารประกาศเจตจำนง

?

แผ่นที่ 1     แผ่นที่  2   รายชื่อผู้เข้าร่วม

?

?

ภาพกิจกรรม

acc

?

?

?

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  โปร่งใส

นำโดย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

ฝ่ายสภา  และพนักงานส่วนตำบลทุกคน

ร่วมแสดงพลังพร้อมตั้งปณิธานการบริหาร

และการดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการบ้านเมืองที่ดี


?

99028 99033
99035 99038