กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

piromrat

นางภิรมย์รัตน์   เกียรติิธนบดี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

janpen

นางจันทร์เพ็ญ   ทองเปรียบ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

pam

นางสาวเสาวนีย์   เกือยรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

supavat

นายศุภวัฒน์  จวงจันทร์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน