กองการศึกษา

 

sopon

นายโสภณ  แบ่งรัมย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวผกามาศ  วิโสรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                       

nan

                       นางสาวนงลักษณ์   วัฒนะ                        

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                         

?

                                                                 

?

นางรัชฎา  พูนสวัสดิ์

ครู คศ.2


นายซัว  รักษา

ครู คศ.1

นางสาวสุพัตรา  สุขใส

ครู คศ.1

?

2724 47422 47423 images0001

นางสาวบุศดี  อินพิทักษ์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์  รักษา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาดา   สายลุน

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรรณิษา  นพกุล

ผู้ดูแลเด็ก