กองการศึกษา

 

sopon

นายโสภณ  แบ่งรัมย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

นางสาวผกามาศ  วิโสรัมย์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                       

nan

                       นางสาวนงลักษณ์   วัฒนะ                        

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

                         

?

                                                                 

?

นางรัชดา  พูนสวัสดิ์

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นายซัว  รักษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสุพัตรา  สุขใส

ครูผู้ดูแลเด็ก

?

2724 47422 47423 images0001

นางสาวบุศดี  อินพิทักษ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์  รักษา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชญาดา   สายลุน

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววรรณิษา  นพกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก