กองคลัง
 


กองคลัง


                                                  
                        pradap
                                                                               


       นางสาวประดับ  หริรักษ์วงศ์       

ผู้อำนวยการกองคลัง

?                                              

415648

นางอัมพร  วานิชยากร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

?นางสาวชื่นจิต   ศิริพงษ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

?
        

0001

นางสาวจิตประสงค์  ศิริพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบัติการ
?

suda

             untitled-1

           


 

นางสุดา  กล่อมใจ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


            นางสาวณัฎชา   สายยศ

          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตืงาน


นางเพลินพิศ   จิตไทย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

? 


          


?

นางราศรี   อรุณศิริภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


        


 นายสมพงษ์  อินทรพิทักษ์

 พนักงานขับรถยนต์