กองคลัง PDF พิมพ์ อีเมล
 


กองคลัง


                                                  
                                                                                                       


       นางสาวประดับ  หริรักษ์วงศ์       

ผู้อำนวยการกองคลัง

?                                              

cheunjit

นางอัมพร  วานิชยากร

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

?นางสาวชื่นจิต   ศิริพงษ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

?
        

0001

นางสาวจิตประสงค์  ศิริพงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบัติการ
0002

นายอัครเดช   ศิริพงษ์

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

suda

             kun

           


?

นางสุดา  กล่อมใจ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ


            นางสาวสุกัญญา  มีสัจ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตืงาน


นางเพลินพิศ   จิตไทย

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

? 


          


?

นางราศรี   อรุณศิริภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


        


 นายสมพงษ์  อินทรพิทักษ์

 พนักงานขับรถยนต์