Friday, May 14th

Last update01:43:22 AM GMT

Font Size

Cpanel

สำนักปลัด

สำนักปลัด?

?

267201

?

    นายจำนง   ตั้งวงศ์เจริญกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

           084-4112789

412766

นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

089-8464675

?

?

?

image009

นางสาวกุลธิดา   แก้วขวัญไกร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

picture 0050

นางบุญจันทร์   วรรณมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริกาญจน์   สมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

wasirapha1

นางวสิราภา   ไชยโอช

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

picture1

นายสุชาติ   นวลพริ้ง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

nattanicha

นางสาวณัฐนิชา  พันธ์มหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกวิน   นิธิกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นายประพจน์   เรืองประโคน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

10942

นางพัชรินทร์   จิตดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

871

นายณพล   พานิชชา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

kosit

นายโกษิต    คะริบรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน

att

นายอัศวเทพ  เรืองไพศาล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

picture 0015

นายรุงนภา   นาคี

พนักงานขับรถยนต์

image016

นายณัฐวุฒิ    พูนสวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนำชัย   อินพิทักษ์

ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

worravoot

นายวรวุธ  โกรัมย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

412810นางสุรินทร์   วิไลรัมย์

ภารโรง

wittaya

นายวิทยา   สายสว่าง

คนงานทั่วไป

?


You are here Home