สำนักปลัด PDF พิมพ์ อีเมล


สำนักปลัด

image002

นายจำนง  ตั้งวงศ์เจริญกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด


image003

นางสาวมนทกานต์  อำทะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด


นายประพจน์  เรืองประโคน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางรุ่งทิพย์  ปาสานัย

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ


นายโกษิตย์   คะริบรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

picture 0050

นางบุญจันทร์  วรรณทะมาศ

นักจัดการทั่วไปชำนาญการ


 

image009

นางสาวกุลธิดา   แก้วขวัญไกร

                    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายกวิน   นิธิกุล

นิติกรปฏิบัติการ

picture1

       นายสุชาติ  นวลพริ้ง

  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

wasirapha1

นางวสิราภา   ไชยโอช

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

นางสาวสิริกาญจน์   สมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

871

นายณพล   พานิชชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

nattanicha

นางสาวณัฐนิชา  พันธ์มหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายนำชัย    อินพิทักษ์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


image016

นายณัฐวุฒิ  พูนสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

picture 0015

?

นายรุ่งนภา   นาคี

พนักงานขับรถยนต์

?


image017

นายวิศรุต   รัตนปาณี

พนักงานขับรถยนต์?

?

?


?

?