สำนักปลัด

สำนักปลัด?

?

267201

?

    นายจำนง   ตั้งวงศ์เจริญกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

412766

นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

?

นางรุ่งทิพย์   สครรัมย์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

image009

นางสาวกุลธิดา   แก้วขวัญไกร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

picture 0050

นางบุญจันทร์   วรรณมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวสิริกาญจน์   สมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

wasirapha1

นางวสิราภา   ไชยโอช

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

picture1

นายสุชาติ   นวลพริ้ง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

nattanicha

นางสาวณัฐนิชา  พันธ์มหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายกวิน   นิธิกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นายประพจน์   เรืองประโคน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

871

นายณพล   พานิชชา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

kosit

นายโกษิต    คะริบรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน

picture 0015

นายรุงนภา   นาคี

พนักงานขับรถยนต์

image016

นายณัฐวุฒิ    พูนสวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนำชัย   อินพิทักษ์

ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

412810นางสุรินทร์   วิไลรัมย์

ภารโรง

?

?