Tuesday, Sep 21st

Last update01:43:22 AM GMT

Font Size

Cpanel

สำนักปลัด

สำนักปลัด

?

?

?

267201

นายจำนง   ตั้งวงศ์เจริญกิจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

084-4112789


image003

นางสาวมนทกานต์   อำทะวงษ์

หัวหน้าสำนักปลัด

089-8464675

   

roong

นางรุ่งทิพย์ สครรัมย์

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

081-9667972

?

?

?

picture 00011

นางสาวสิริกาญจน์   สมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

?

image009

นางสาวกุลธิดา   แก้วขวัญไกร

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

picture 0050

นางบุญจันทร์   วรรณมาศ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

nattanicha

นางสาวณัฐนิชา   พันธ์มหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

wasirapha1

นางวสิราภา   ไชยโอช

นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ

picture1

นายสุชาติ   นวลพริ้ง

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

10942

นางพัชรินทร์   จิตดี

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

?

นายกวิน   นิธิกุล

นิติกรปฏิบัติการ

นายประพจน์   เรืองประโคน

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

?

?

871

นายณพล   พานิชชา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

kosit

นายโกษิต    คะริบรัมย์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยชำนาญงาน

att

นายอัศวเทพ  เรืองไพศาล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

picture 0015

นายรุงนภา   นาคี

พนักงานขับรถยนต์

image016

นายณัฐวุฒิ    พูนสวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายนำชัย   อินพิทักษ์

ผู้ช่วย จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

worravoot

นายวรวุธ  โกรัมย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

412810นางสุรินทร์   วิไลรัมย์

ภารโรง

wittaya

นายวิทยา   สายสว่าง

คนงานทั่วไป

?


You are here Home