ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่

รายชื่อหมู่บ้าน / ผู้ใหญ่บ้าน

1

บ้านเสม็ด

นายบุญเกิด  ทรงรัมย์

2

บ้านโคกเพชร

นายอำนวย  ล้อมประโคน

3

บ้านเย้ยสะแก

นายเชิดชัย  โกติรัมย์

4 

บ้านหัววัว

กำนัน  กนกศักดิ์  เสงี่ยมศักดิ์

5 

บ้านระเบิกขาม

นายวีระพงษ์   แลเพลิน

6 

บ้านหนองขาย่าง

นายพุท  นิกรรัมย์

7

บ้านโคกเพชร

นายวสันต์  รักษา

8 

บ้านข่า

นายตี๋น้อย   วารัมย์

9 

บ้านโคกใหญ่

นายอุไร  กรอบรัมย์

10 

บ้านโคกหัวช้าง

นายเรืองเดช  ศิลากุล

11 

บ้านโคกเขา

นายเศรษฐบุตร  ตะวันหะ

12 

บ้านโคกตูม

นายประโยชน์   แก้วรัมย์

13

บ้านเขากระโดง

นางสุภาพร  แก้วอรสาน

14 

บ้านสนวน

นายสายันต์   อินพิทักษ์

15 

บ้านสำโรง

นายชัยยศ  ทองคำ

16 

บ้านศิลาทอง

นายจันทร์  ฮาเจริญกิจ

17 

บ้านไทยพัฒนา

นายไมตรี  ทิทึกทักษ์

18

บ้านเย้ยสะแก

นายชูศักดิ์  ไชยศรีรัมย์

19 

บ้านโนนพลอย

นายสุรพัฒน์ โกรัมย์