ผู้บริหาร PDF พิมพ์ อีเมล

 คณะผู้บริหาร     ประกอบด้วย
 condition_24 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 condition_24 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  2  คน
 condition_24 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

  

?

                                             

nitนางนิจ  แก้วศรีใส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด

                                          

payeoนางพะเยาว์  เสงี่ยมศักดิ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด



tanagritนายธนกฤต  อินต๊ะวงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด


 



     

tanawat

นายธนวัฒน์  ศิรทรัพย์ทวี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสเม็ด

    




     

?

 

                   

 

?