บทบาทหน้าที่

หน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  ส่วนการคลัง
3.  ส่วนโยธา
4.  ส่วนการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
5.  ส่วนสวัสดิการสังคม
 6.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามมติ   ข้อบัญญัติ   และแผนพัฒนาตำบลและรับผิดชอบการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2.  จัดทำแผนพัฒนาตำบลและงบประมาณรายจ่ายประจำปี   เพื่อเสนอให้สภาองค์
การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบ
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ทราบอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง
4.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
คณะผู้บริหารจะควบคุมการบริหารงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 
ประกอบด้วย
                  1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
                  2.  ส่วนการคลัง
                  3.  ส่วนโยธา
                  4.  ส่วนการศึกษาศาสนา และ วัฒนธรรม
                  5.  ส่วนสวัสดิการสังคม
                  6.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      
            มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ    งานสารบรรณ    การจัดทำแผนพัฒนาตำบล   การจัดทำร่างข้อบัญญัติตำบล    การทำทะเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะผู้บริหาร   การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครอง    บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง    การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด    การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ   และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  5   ส่วน     คือ
     1.1   งานบริหารงานทั่วไป      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.1.1    งานสารบรรณ
                1.1.2    งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
                1.1.3    งานบริหารงานบุคคลบริหารและพนักงานส่วนตำบล
                1.1.4    งานเลือกตั้ง
                1.1.5    งานรัฐพิธี
                1.1.6    งานการประชุม
      1.2   งานนโยบายและแผน     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.2.1     งานวิชาการ
                1.2.2     งานงบประมาณ
                1.2.3     งานประชาสัมพันธ์
                1.2.4     งานสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
                1.2.5    งานงานระเบียบข้อบังคับ
                1.2.6    งานประชุม
                1.2.7 งานอำนวยการและประสานงาน
       1.3  งานกฏหมายและคดี     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                1.3.1    งานกฏหมายและนิติกรรม
                1.3.2    งานคดีและศาลปกครอง 
                1.3.3    งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

       1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    1.4.1    งานการอำนวยการ
                    1.4.2    งานการช่วยเหลือฟื้นฟู 
                    1.4.3    งานการป้องกัน ? การกู้ภัย
       1.5  งานส่งเสริมการเกษตร    รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                      1.5.1    งานการเพาะปลูก
                      1.5.2    งานการบำรุงดิน
                      1.5.3    งานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

หน้าที่ส่วนการคลัง

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ ? จ่ายเงินทุกประเภทงานที่ เกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงิน    การเก็บรักษาเงิน   การนำส่งเงิน    การฝากเงิน   และการตรวจเงิน   รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ    การเบิกตัดปี    การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   การหักภาษี   การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน    การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล   การยืมเงินทดรองราชการ    การรายงานงบการเงินประจำเดือนและงบการเงินประจำปีและงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้อำเภอ   จังหวัด  และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ     การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล    การเร่งรัดจัดเก็บรายได้   การพัฒนารายได้   การออกใบรับอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   ส่วน      คือ 

 2.1   งานการเงิน      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.1.1  งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
                   2.1.2   งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                   2.1.3   งานการเก็บรักษาเงิน    
2.2   งานบัญชี      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.2.1   งานการบัญชี
                   2.2.2   งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
                   2.1.3   งานงบการเงินและงบทดลอง
                   2.1.4   งานงบแสดงฐานะการเงิน
2.3   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                   2.3.1   งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
                   2.3.2   งานการพัฒนาจัดเก็บรายได้
                   2.3.3   งานการภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ประจำปี 2548 ดังนี้
                              - อากรฆ่าสัตว์ จำนวน  3,720 บาท
                              - ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 12,022 บาท
                              - ใบขออนุญาตกำจัด ปฏิกูล จำนวน 21,009  บาท
                              - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  จำนวน  23,320.25 บาท
                              - ภาษีป้าย  จำนวน  4,089  บาท
                              - ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 50,210.85 บาท  รวมรายได้ที่จัดเก็บเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  106,562.10  บาท
                 2.3.4   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดภาษี
2.4   งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                2.4.1   งานคุมทะเบียนทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ 2 คัน, รถมอเตอร์ไซด์ 2 คัน,              คอมพิวเตอร์ 12 เครื่อง, เครื่องพิมพ์ดีด 2 เครื่อง เป็นต้น 
               2.4.2   งานการพัสดุ 
               2.4.3   งานทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

หน้าที่ส่วนโยธา

              มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล   การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล    งานบำรุง   ซ่อมแซม   และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล    การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและออกแบบก่อสร้างแก่องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร   การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น   3   ส่วน    คือ
3.1  งานก่อสร้าง      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.1.1  งานก่อสร้างและบูรณะถนน เช่น ก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5, ซ่อมแซมถนน บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 , สร้างรั้ว อบต. เป็นต้น
              3.1.2  งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม
              3.1.3  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
3.2   งานออกแบบและควบคุมอาคาร     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.2.1   งานออกแบบและบริการข้อมูล
              3.2.2   งานควบคุมอาคาร
              3.2.3   งานประเมินราคา
3.3   งานประสานสาธารณูปโภคและผังเมือง      รับผิดชอบเกี่ยวกับ
              3.3.1   งานสำรวจและทำแผนที่ภาษี
              3.3.2   งานสาธารณูปโภคและผังเมือง
              3.3.3   งานจัดตกแต่งสถานที่

หน้าที่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานส่งเสริมการศึกษา   ศาสนา   วัฒนธรรมและนันทนาการ    รับผิดชอบเกี่ยวกับ
4.1   งานการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
4.2    งานศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณี  เช่น ประเพณีลอยกระทง  แห่เทียนเข้าพรรษา  เป็นต้น
4.3    งานนันทนาการ   กีฬา เช่น  การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

หน้าที่ส่วนสวัสดิการและสังคม

งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน     รับผิดชอบเกี่ยวกับ
5.1    งานการสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
5.2    งานการสังคมสงเคราะห์  ได้แก่ เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์
5.3    งานการส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ การจัดตั้งกลุ่มสตรีแม่บ้านต่าง ๆ 

หน้าที่ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    รับผิดชอบเกี่ยวกับ

6.1   งานการอนามัยและสิ่งแวดล้อม
6.2   งานการส่งเสริมคุณภาพและสาธารณสุข
6.3   งานการรักษาความสะอาด