จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา/ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด     แยกเป็นโครงการต่างๆ  ดังนี้

การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล

strategy1_13  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 แนวทางที่ 1  ก่อสร้างปรับปรุง  บำรุงรักษา  ซ่อมแซมถนน  ทางระบายน้ำ  สะพาน ท่อระบายน้ำ
 แนวทางที่ 2  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ  ขยายเขตไฟฟ้า
 แนวทางที่ 3  ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  เครื่องหมายจราจร  ป้ายบอกทาง และป้ายหมู่บ้าน
 แนวทางที่ 4  การขยายเขตประปาภูมิภาค   ประปาหมู่บ้าน
 แนวทางที่  5  การพัฒนาแหล่งน้ำ
strategy1_13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
 แนวทางที่ 1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 แนวทางที่ 2   ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
 แนวทางที่ 3   นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแก้ไขปัญหาความยากจน                                                                                                                                                         
 แนวทางที่  4   ส่งเสริมการกระจายรายได้
strategy1_13  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
 แนวทางที่ 1   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 แนวทางที่ 2   เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส
 แนวทางที่ 3   การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
 แนวทางที่ 4   การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม
 แนวทางที่ 5   การจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล
 แนวทางที่ 6   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 แนวทางที่ 7   ป้องกันและควบคุมโรค
 แนวทางที่ 8   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 แนวทางที่ 9   เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และการติดตามประเมินผล
 แนวทางที่  10  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
strategy1_13  การพัฒนาการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 1   สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 แนวทางที่ 2   สนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
 แนวทางที่ 3   ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 แนวทางที่ 4   ปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาเด็กก่อนปฐมวัย
 แนวทางที่ 5   ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
strategy1_13  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 แนวทางที่ 1   ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น
 แนวทางที่ 2   ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
 แนวทางที่ 3   ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน
 แนวทางที่ 4   ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
 แนวทางที่  5   พัฒนาและจัดระเบียบสังคม
strategy1_13  การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 แนวทางที่ 1   สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 แนวทางที่ 2   ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
 แนวทางที่ 3  ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนาภูมิทัศน์ของบ้านเมือง
 แนวทางที่ 4   การดูแลที่สาธารณะ