องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด
ที่อยู่:
เมือง
บุรีรัมย์
31000

โทรศัพท์: งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 0-4411-0511 ,กองคลัง 0-4411-0512 ,งานนโยบายและแผน และงานสวัสดิการสังคม 0-4411-0513 ,งานป้องกัน 0-4411-0514
http://www.tambonsamed.go.th